Eleonora de Fonseca Pimentel, ricordandoti

Il contributo degli Arbëreshë e dei Platacesi all'Unità d'Italia

Condividi

Sono ancora in corso, in ogni ambito e luogo d'Italia, le celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia (1861-2011), ed anche per ognuno di noi, Italo-Albanesi è doveroso ricordare ed onorare tutti quei patrioti italiani che, con generosità e amor patrio, sacrificarono la loro vita per creare un'Italia unita, libera ed indipendente a partire dai fermenti irredentisti del 1844, del 1847 (con l'insurrezione calabrese e la repressione che ne seguì) e dei Moti rivoluzionari del 1848 (Prima Guerra d'Indipendenza: Il 29 gennaio 1848 il re Ferdinando Il di Borbone, sotto la pressione degli avvenimenti, fu costretto a concedere la costituzione, giurandola poi solennemente il 10 febbraio successivo) fino al 1861.

Tra di essi c'erano tanti volontari Italo - Albanesi delle nostre piccole Comunità Arbëreshe: Acquaformosa, Castroregio, Cerzeto, Civita, Ejanina, Firmo, Frascineto, Lungro, Macchia Alb.se, Plataci, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Alb.se, San Demetrio Corone, San Giorgio Alb.se, San Martino di Finita, Santa Caterina Alb.se, Santa Sofia d' Epiro, Spezzano Alb.se, Vaccarizzo Alb.se, dei paesi arbëreshë della Sicilia e di tutti gli altri paesi arbëreshë (giunti nel Regno di Napoli nel XV sec., provenienti da tutta l' Albania e da varie regioni della Grecia (greco - albanesi), in particolare dal Peloponneso (Morèa) e dall' Attica, ed accolti benevolmente dai sovrani e dal papa dell'epoca), che hanno dato il loro grande e prezioso contributo patriottico, con l'alto sacrificio della loro vita.

 

Essi non sono conosciuti da tutti perché, purtroppo, non vengono menzionati nella storia ufficiale in quanto appartengono alla cosiddetta "microstoria" e quindi non fanno notizia; eppure, sono proprie le "piccole storie locali" che hanno generato la "grande storia", anche perché molti di essi si allearono ad incrementare l'esercito di Garibaldi per partecipare alla leggendaria Spedizione dei Mille e questi, pieno di ammirazione, li definì "leoni in battaglia" perché ben sapeva quanto fosse ardimentoso l'animo patriottico degli Arbëreshë. Essi furono sempre al fianco dell' "Eroe dei due mondi" fino alla battaglia del Volturno, l'1 e il 2 ottobre del 1860, comandati dal colonnello Domenico Damis di Lungro, compiendo azioni di valore.

Fu, infatti, allora che Garibaldi, colmo di orgoglio, voltosi al condottiero albanese esclamò: « Damis, questi tuoi albanesi sono leoni! ». Molti di costoro erano intellettuali ed avevano idee liberali e risorgimentali. Si erano formati sia nel Collegio "Corsini", eretto a San Benedetto Ullano l'11 ottobre del 1732, che nel Collegio Italo - Greco "Sant' Adriano" di San Demetrio Corone, eretto il 1° marzo 1794, e costituivano l' "intellighenzia albanese" di Calabria.

Anche Plataci, nel suo piccolo, ha dato un rilevante e generoso tributo di sangue al Risorgimento Italiano e all'Unità d'Italia, a partire dal 1848 allorché nell' Alto Jonio Cosentino scoppiarono i Moti rivoluzionari liberali per scacciare il regnante Borbone, e vi partecipò con un gruppo di soldati volontari: Nicolantonio Marchese, Salvatore Ferdinando Trojano, Francesco Busicchio, Angelo Basile, Giacinto Bellusci, Giovanni Trojano Costa, Pietro Brunetti, Rocco Cartolano, Giovanni D' Agostino, Giovanni Dramissino, Pietro Stamato Fino, Angelo Brunetti, Giuseppe Dramissino, Giovanni Costa, Francesco D' Agostino, Nicola D' Agostino, Pietro D' Agostino e Giovanni Crisostomo Trojano, figlio del sac. platacese Don Francesco parroco di Farneta.

Il 26 agosto 1860, inoltre, trentadue platacesi risultano volontariamente arruolati all'Esercito d' Italia e, dopo che il re d’Italia, Vittorio Emanuele II, con decreto del 14 dicembre 1860, istituì la Guardia Nazionale, sostennero la spedizione di Garibaldi. La Guardia Nazionale platacese, che combatteva i Borboni ed i briganti, era costituita da 12 sezioni con 77 militi, 6 sergenti, 12 caporali, 1 luogotenente (D. Angelo Basile), 2 secondi tenenti (D. Vincenzo Bellusci e D. Cratisto Trojano), 1 sergente foriero, 1 caporale foriero e 1 capitano (D. Ferdinando Troiano) che formavano il Consiglio di Disciplina e avevano il compito di controllare l'ordine pubblico e quello di dare la caccia ai briganti che cercavano con l'aiuto dei contadini di dare forza a Francesco II di Borbone.

In quell'anno era sindaco del paese e presidente del Consiglio di Ricognizione della locale Guardia Nazionale Moisè Trojano. Anche Il nipote del sacerdote Angelo Basile (prifti gjèlit) di Plataci, che partecipò ai Moti del 1848 a Napoli contro i Borboni, alla promulgazione della Costituzione e alla formazione del Parlamento partenopeo, prese parte attiva ai Moti risorgimentali.


 

ARBËRESHËT DHE PLLATANJOTËT PËR NJËSINË E TALLJAS


Jan e bëhan, ndëper gjithë Talljas, kujtimat për Risorxhimentin talljan, doç vjet ra qindinepesëdhjetëvjetori ç' kur u bë Njësia e Talljas (1861-2011) e për nganjë nesh ësht nj' drejtë a mirë dhe a madh t' kujtojmi dhe t' nderojmi gjithë atë atëdhetàrë ç' me shpirtmadh dhe me mall prej Atdheun, lën/vran jetan e tira për t' bëhi nj' Tallje a bashkuar, a lir dhe pa t' huajin, ç'kur u nis a para luftë e vitit njëmilëtetëqindedizetëekatër, ajo e vitit  njëmilëtetëqindedizetëeshtatë (me kriangrajturit kallabriz dhe me nënshtipurit ç' kle) dhe me Tundjat  luftar e vitit njëmilëtetëqindedizetëetetë (ndër njëzetëenënd të njëmilëtetëqindedizetëetetë rregji borbon Ferdinand i dit, nën t' shtipurit e kundat ç' u bën, kle i shtrënguar t' jip Kostitucjona dhe psana  ndër tetëmbëdhjetë të falvarit muar ben mbal asaj) njera ka viti njëmilëtetëqindetrezetëenjë.

 

Ndër atë ishan shumë Arbëreshë të katundvat tanë: ka Çifti, Ejanina, Ferma, Firmoza, Frasnita,  Kastërnexhi, Maqi, Mbuzati, Picilia, Qana, Spixana, Strigari, Shën Benedhiti Ullan, Shën Martiri, Shën Mitri, Shën Sofia, Shën Vasili, Ungra, Vakarici, ka katundat arbëreshe t' Siçilljas dhe ka gjithë tjerat katunda arbëreshe (ç' erdhtin ka rregjëria e Napulit ka sekulli pesëmbëdhjetë andi ka Shqipëria dhe ka Greçia (Arvanitra), më shumë ka Pelloponesi (Morèa) dhe ka Atika, dhe klian mirëpritur ka rregjërat dhe ka Papa t' ahiarthin), ç' dhan t' madhin kontribut e tira për Atdheun, me jetan e tira.


Po atë nëng jan shumë t' njohur psè, mëkeq, nëng jan mbrënda ka storia madha sepsè jan vetam ka "storia vokarr" e ashtù s' bëjan  nutixja; me gjithë atë, jan "storiat e vokrra të llokat" ç' i dhën jetë "storias s' madh" sepsë shumë ndër atë u bashkuan t' madhjan ushtërin e Gariballdit për t' mirrjan pjesë ka Nisja e Milvat dhe ki, plot me mirënjohja, i thrriti "lliunra ndër luft" sepsë a dij mirë se sa zëmërfort ish shpirti i Arbëreshëvet.

 

Atë klian çdoherë afër "Eroit i di jetëvet" njera ka lufta e Vollturnit , ndër një dhe ndër di t' shën Mitrit, kumanduar ka kollonelli Mink Damis ja Ungrës, tue bënur sharbisa ç' vlejan. Ahiarthin Gariballdi i tha Kollonellit: "Damis, Arbëreshët e tënd jan si lliunra!". Shumë ndër atë ishan t'urta dhe kishan p'nxira t'lira dhe t' ngrëjtura (risorxhimentallra). U kishan mësuar aq ka Kulexhi "Corsini" i Shën Benedhitit Ullan, i stisur ndër njëmbëdhjetë t' shën Mitrit njëmilështatëqindtredhjetëedi, se ka Kulexhi Itall-Grek  "Shën Adrianit"  i Shën Mitrit, ç'u stis t'parin e marsit njëmilështatëqindenëndëdhjetëekatër, dhe ishan ndër njerzit më t' urta t' Kallabrias.


Dhe Pllat(ë)ni, ka t' tijat, dha nj' kontribut gjaku shumë i madh për Risorxhimentin dhe për Njësinë e Talljas, ç' kur ka "Alto Jonio" i Kusenxës zun Tundjat  luftar t' lirisë t'  vitit njëmilëtetëqindedizetëetetë, për t' nxirjan ka Tallja rregjin borbon Ferdinand i dit, me k'ta suldet: Nicolantonio Marchese, Salvatore Ferdinando Trojano, Francesco Busicchio, Angelo Basile, Giacinto Bellusci, Giovanni Trojano Costa, Pietro Brunetti, Rocco Cartolano, Giovanni D' Agostino, Giovani Dramissino, Pietro Stamato Fino, Angelo Brunetti, Giuseppe Dramissino, Giovanni Costa, Francesco D' Agostino, Nicola D' Agostino, Pietro D' Agostino dhe Giovanni Crisostomo Trojano, bir i nj' zot pllatanjot, Dhën Fangjisku, ç' bëni priftin Farnetë.

 

Ndër njëzetë t' gushtit njëmilëtetëqindetrezetë njetar tredhjetëedi pllatanjotë hijtin ka Ushtëria e Talljas e, pas ç' rregji i Talljas, Tor Manoli i dit, me dekretin e katërmbëdhjetit të Shën Ndreut njëmilëtetëqindetrezetë, bën Ruajtjan Nacjonalle, i ndihtin Nisjas s' Gariballdit.


Ruajtja Nacjonalle pllatanjota, ç' luftoni Borbonët dhe brigantët, ish a bër ka dimbëdhjetë ndarja me shtatëdhjetëeshtatë suldet, gjashtë serxhendra, dimbëdhjetë kapurel, nj' lluogotenent (Dhën Anxhulli Basile), di tenendra t' ditë (Dhën Viçenxi Bellusci dhe Dhën Kratisti Trojano), nj' serxhend mbashatur, nj' kapurall mbashatur dhe krei i suldetvat (Dhën Ferdinandi Troiano) ç' bëjan Këshillin e Drejtësisë, kish t' rujan pasdrejtësisë s' gjindjas dhe t'i jipjan kaçan brigandvat, ç' me t' ndihurit e katundarvat i jipjan fuqì rregjit borbon, Fangjisk i dit. Tek ai vit ish sink i katundit, dhe krei i Këshillit t' Njohjas s' Ruajtjas Nacjonalle t' katundit Moisè Troiano. Dhe i nipi t' zotit Pllat(ë)n, Dhën Anxhulli Basile (prifti gjèlit), ç' muar pjesë Anapul ka Tundjat të njëmilëtetëqindedizetëetë kundar Borbonvat, ka dhënia e Kostitucjon's dhe ka t' bënurit e Parllamendit napullitan, muar nj' pjesë a rënd ka  Tundjat risorxhimentallra.

 

Statistiche

Utenti registrati
126
Articoli
2521
Web Links
6
Visite agli articoli
10745785

(La registrazione degli utenti è riservata solo ai redattori) Visitatori on line

Abbiamo 180 visitatori e nessun utente online